top of page
Twofigarobranding

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Two Figaro

Albrecht Rodenbachplein 51

9940 Ertvelde, Evergem

België

0468 30 59 66 

lore@twofigaro.com

BE76 7330 6131 0595

BE0563.575.344

​​

Artikel 2: Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht voor het volledige aanbod van Two Figaro. Men gaat akkoord met alle voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Two Figaro behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

Indien een bestelling op haalbaarheid positief wordt beoordeeld is er sprake van een overeenkomst tussen Two Figaro en de klant. Two Figaro behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 4: Gegevensbeheer

Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat de gegevens van de koper worden opgenomen in het klantenbestand van Two Figaro. Echter worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden en respecteert Two Figaro de privacy van zijn klanten. Bijgevolg streeft Two Figaro vertrouwelijke behandeling hiervan na. Hiermee wordt gehouden aan de wet persoonsregistraties.  

Artikel 5: Prijzen

De prijzen op de website of andere kanalen (social media), vermeld door Two Figaro zijn uitgedrukt in EUR en inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten, hiervoor kan Two Figaro bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. Two Figaro behoud zich het recht om prijzen te verhogen indien de fabrikant tussentijdse prijsverhoging instelt of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Aankopen die gekocht werden met korting kunnen niet worden geretourneerd. Indien deze teruggestuurd worden deze niet terugbetaald. Een afspraak kan niet geannuleerd worden binnen de 24 uur hetzij door grondige reden, wat wordt bepaald door Two Figaro. Indien een afspraak niet wordt nagekomen of wordt geannuleerd binnen 24 uur zal het volledige bedrag van de geboekte diensten gefactureerd worden. Een factuur heeft een betaaltermijn van 30 dagen. Bij nalatigheid wordt er een wettelijke intrest aangerekend van 2% per dag van uitstel.

 

Artikel 6: Levering

 

De termijn vermeld op de site is een indicatie. Rekening houdende met de wet koop op afstand, worden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De koper ontvangt binnen de maand na bestelling bericht van Two Figaro indien een bepaald item niet kan worden geleverd en kan dan de aankoop annuleren zonder bijkomende kosten. De aankoop wordt steeds geleverd op het adres dat wordt doorgegeven door de koper. Bijgevolg voldoet Two Figaro aan de leveringsplicht zodra de aankoop wordt aangeboden. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW) behoud de koper zich het recht om de aankoop te retourneren. Dit dient te gebeuren binnen een periode van 7 werkdagen. Deze termijn vat aan op het ogenblik van aflevering, indien de koper binnen deze termijn de aankoop niet heeft teruggestuurd kan men afstand meer doen van de aankoop. Dit dient ook te worden meegedeeld aan Two Figaro. De koper dient in dit geval te kunnen aantonen dat de bestelling op tijd werd teruggestuurd. Hierbij is het noodzakelijk dat de aankoop in originele staat is en volledig. Indien dit niet het geval is vervalt de recht van de koper m.b.t. terugzending. De kosten verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de koper. Het aankoopbedrag wordt, in geval de procedure correct verloopt, binnen de 14 dagen terugbetaald aan de consument. Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing voor alle producten bijvoorbeeld producten of items i.v.m. hygiëne. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Bij de levering zit een factuur met de bestelde artikelen en de gegevens van de klant. Indien de koper wenst te retourneren dient u contact op te nemen met Two Figaro. Two Figaro is wettelijk verplicht om uiterlijk 30 dagen na het melden en ontvangen van de retour een terugbetaling te doen via hetzelfde betaalmiddel als wat de klant gebruikte.

De retourkosten zijn ten laste van de koper. 

Retour kan op het adres: 

Albrecht Rodenbachplein 51

9940 Ertvelde, Evergem

Artikel 8: Garantie

De koper is verplicht om de bestelling na het ontvangen hiervan onmiddellijk te controleren zodat eventuele gebreken of incompleetheid direct schriftelijk gemeld kunnen worden aan Two Figaro (binnen de 7 dagen), alvorens deze worden teruggestuurd. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Two Figaro zal, volgens eigen bepaling, het product kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling treffen betreffende schadevergoeding. Deze is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de aankoop. De fabrieksgarantie wordt gewaarborgd daar de levering voldoet aan de eisen van levensduur, bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door kopen en verkoper bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De garantietermijn van Two Figaro komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Garantie is niet van toepassing wanneer bijvoorbeeld de koper het product zelf bewerkt of door derden laat bewerken of het product aan ongewone omstandigheden wordt blootgesteld. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Artikel 9: Aanbiedingen 

Two Figaro behoudt zich het recht voor de aanbieding te herroepen of ervan af te wijken. De termijn hiervoor bedraagt 3 werkdagen. Iedere aanbieding is vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een aanbieding van eender welke vorm is pas geldig en kent enige verbintenis indien deze schriftelijk is bevestigd. Bijgevolg zijn deze niet vanzelfsprekend van toepassing voor nabestellingen. Andere afspraken zijn pas bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

Iedere afbeelding zoals foto's maar ook specificaties van artikelen op de webshop Two Figaro zijn slechts een indicatie, bijgevolg zijn deze maar een benadering van de realiteit en kunnen deze nooit een aanleiding zijn tot aanspraak op schadevergoeding.​

Artikel 11: Overmacht

Two Figaro behoudt zich het recht niet te kunnen worden aansprakelijk gesteld indien een overeenkomst niet wordt nagekomen door overmacht. Two Figaro is op dat moment in de mogelijkheid zich te ontdoen van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding hiervoor. De koper dient de aankoop te aanschouwen als een afzonderlijke aankoop indien Two Figaro reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen bij het intreden van overmacht. Overmacht kan iedere omstandigheid zijn welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Verschillende vormen van storingen zoals internetstoring, storing m.b.t. technologie, etc. kunnen dergelijke omstandigheden zijn. Uiteraard horen vertragingen of fouten bij de toeleveranciers daar ook bij. Deze voorbeelden dekken niet de volledige lijst en is bijgevolg niet-limitatief.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Two Figaro adviseert de koper steeds de gebruiksaanwijzing van het product telkens zorgvuldig in acht te nemen en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven hiervan. 

Als de klant niet komt opdagen op een gemaakte afspraak is een boete van 100% van het bedrag van de gemaakte afspraak verschuldigd.

Annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak anders wordt deze ook volledig aangerekend.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten voor rekening van de klant.

Artikel 13: Voorbehoud van Eigendom

De verkochte producten eigendom van Two Figaro blijven bij Two Figaro zolang de koper de verbintenissen ten gevolge van de overeenkomst niet heeft voldaan. Iedere aankoop dient vooruitbetaald te worden. De producten geleverd door Two Figaro mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De koper heeft niet het recht de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten, te bezwaren of verpanden. De koper verbindt zich ertoe Two Figaro op de hoogte te brengen indien derden beslag leggen op de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Two Figaro of een door Two Figaro aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Two Figaro haar/zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

bottom of page